Tính diện tích quy hoạnh S, thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác

Rate this post

tiếp nối nhau ổ kỹ năng đang xuất hiện, trong vừa rồi tổng thể toàn bộ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phương pháp tính diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S toàn phần và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác và sống lưng trụ đứng tứ giác nha những những những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua.

thực ra chỉ thử phương pháp rõ được công thức tính của hình lăng trụ đứng là những những những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua từng từng thử sử dụng vận dụng được so với hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác, hình hộp chữ nhật và hình lập phương rồi.

Tuy nhiên, vì công thức tính của hình lăng trụ đứng quá chung chung, không thuận tiện sử dụng nên new thử phương pháp tới công thức tính toán riêng so với từng hình rõ ràng. Okay, giờ tổng thể toàn bộ chúng ta sẽ đi tới phần nội dung chính của vừa rồi.

#một. Tính diện tích quy hoạnh S và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác

Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng tam giác hình lăng trụ có có những cạnh bên vuông góc với đáy. hoặc là nói phương pháp nữa thì đó là hình có hai đáy là 2 tam giác và mặt bên là những hình chữ nhật.

Như những những những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua thử sử dụng thấy trên hình phía dưới: Hình lăng trụ đứng tam giác là hình lăng trụ đứng có hai mặt đáy là hai hình tam giác và ba mặt bên là ba hình chữ nhật.

tinh-dien-tich-the-tich-cua-hinh-lang-tru-dung-tam-giac-tu-giac (1)

Hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF có …

 • A, B, C, D, E, F là sáu đỉnh
 • ACFD, CBEF, BEDA là ba mặt bên, ba mặt bên này là ba hình chữ nhật
 • AD, CF, BE là ba cạnh bên, ba cạnh bên này trải qua nhau và tuy nhiên tuy nhiên với nhau
 • ABC, DEF là hai mặt đáy, hai mặt đáy này tuy nhiên tuy nhiên với nhau
 • AD là chiều tăng quá tăng đột biến

diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác sẽ trải qua tích của tổng độ nhiều ngày ba cạnh đáy chiều tăng quá tăng đột biến

diện tích quy hoạnh S toàn phần của hình lăng trụ đứng tam giác sẽ trải qua tổng của diện tích quy hoạnh S xung quanh diện tích quy hoạnh S hai tam giác đáy

Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác sẽ trải qua tích của diện tích quy hoạnh S tam giác đáy chiều tăng quá tăng đột biến

Ví dụ một: so với hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF có AC=2 cm, CB=3 cm, BE=3.5 cm, ED=bốn cm

Tính diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S toàn phần và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác.

tinh-dien-tich-the-tich-cua-hinh-lang-tru-dung-tam-giac-tu-giac (2)

Lời Giải:

$S_{xq}=(2+3+bốn) times 3.5=frac{63}{2}~cm^2$

Muốn tính được diện tích quy hoạnh S toàn phần của hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF tổng thể toàn bộ chúng ta thử phương pháp tính được diện tích quy hoạnh S của tam giác ABC hoặc DEF trước

trên đó tổng thể toàn bộ chúng ta nên sử dụng công thức Heron vì từng từng rõ được độ nhiều ngày ba cạnh của tam giác đáy

$S_{ABC}=sqrt{bốn.5(bốn.5-2)(bốn.5-3)(bốn.5-bốn)}=frac{3sqrt{15}}{bốn}approx 2.9~cm^2$

$S_{tp}=frac{63}{2}+2 times frac{3sqrt{15}}{bốn}=frac{63+3sqrt{15}}{2}approx 37.3~cm^2$

$V_{ABC.DEF}=frac{3sqrt{15}}{bốn}times 3.5=frac{21sqrt{15}}{tám}approx 10.2~cm^3$

Vậy diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S toàn phần và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác từng từng so với lần lượt gần trải qua $31.5~cm^2, 37.3~cm^2, 10.2~cm^3$

#2. Tính diện tích quy hoạnh S và thể tích của lăng trụ đứng tứ giác

Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng tứ giác hình lăng trụ có có những cạnh bên vuông góc với đáy. hoặc là nói phương pháp nữa thì đó là hình có hai đáy là 2 tứ giác và mặt bên là những hình chữ nhật.

Như những những những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua thử sử dụng thấy trên hình phía dưới: Hình lăng trụ đứng tứ giác là hình lăng trụ đứng có hai mặt đáy là hai hình tứ giác và bốn mặt bên là bốn hình chữ nhật.

tinh-dien-tich-the-tich-cua-hinh-lang-tru-dung-tam-giac-tu-giac (3)

Hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.EFGH có …

 • A, B, C, D, E, F, G, H là tám đỉnh
 • ADHE, DCGH, CGFB, BFEA là bốn mặt bên, bốn mặt bên này là bốn hình chữ nhật
 • AE, DH, CG, BF là bốn cạnh bên, bốn cạnh bên này trải qua nhau và tuy nhiên tuy nhiên với nhau
 • ABCD, EFGH là hai mặt đáy, hai mặt đáy này tuy nhiên tuy nhiên với nhau
 • AE là chiều tăng quá tăng đột biến

diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình lăng trụ đứng tứ giác sẽ trải qua tích của tổng độ nhiều ngày bốn cạnh đáy chiều tăng quá tăng đột biến

diện tích quy hoạnh S toàn phần của hình lăng trụ đứng tứ giác sẽ trải qua tổng của diện tích quy hoạnh S xung quanh diện tích quy hoạnh S hai tứ giác đáy

Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác sẽ trải qua tích của diện tích quy hoạnh S tứ giác đáy chiều tăng quá tăng đột biến

Ví dụ 2: Tính diện tích quy hoạnh S xung quanh của lăng trụ đứng tứ giác (hình thang) với những kích thước như Hình một

tinh-dien-tich-the-tich-cua-hinh-lang-tru-dung-tam-giac-tu-giac (4)
Hình một

Lời Giải:

diện tích quy hoạnh S xung quanh của lăng trụ đứng tứ giác từng từng so với trải qua $(bốn+bốn+5+7).6=120~cm^2$

Ví dụ 3: Tính thể tích của lăng trụ đứng tứ giác (hình thang) với những kích thước như Hình 2

tinh-dien-tich-the-tich-cua-hinh-lang-tru-dung-tam-giac-tu-giac (5)
Hình 2

Lời Giải:

diện tích quy hoạnh S tứ giác đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác từng từng so với trải qua $frac{một}{2}.(5+tám).bốn=26~cm^2$

=> Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác từng từng so với trải qua $26.12=312~cm^3$

#3. Công thức tính so với hình lăng trụ đứng bất kỳ

Dưới đó là công thức tính diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S toàn phần và thể tích của một hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác bất kì (tam giác, tứ giác, ngũ giác, …)

 • diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình lăng trụ đứng sẽ trải qua tích của chu vi đáy, chiều tăng quá tăng đột biến $S_{xq}=C_{d}.h$
 • diện tích quy hoạnh S toàn phần của hình lăng trụ đứng sẽ trải qua tổng của diện tích quy hoạnh S xung quanh, diện tích quy hoạnh S hai đáy $S_{tp}=S_{xq}+2.S_{d}$
 • Thể tích của hình lăng trụ đứng sẽ trải qua tích của diện tích quy hoạnh S đáy, chiều tăng quá tăng đột biến $V=S_{d}.h$

#bốn. Lời kết

Nếu những những những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua để ý sẽ thấy, tên của lăng trụ đứng sẽ tùy thuộc vào tên của đa giác đáy, ví dụ nổi bật lăng trụ đứng có đáy là tam giác được gọi là lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng có đáy là tứ giác được gọi là lăng trụ đứng tứ giác, …

Có vô số đa giác nên sẽ giành được vô số lăng trụ đứng, trên đó tôi chỉ lựa chọn ra lăng trụ đứng tam giác và lăng trụ đứng tứ giác là vì nó rất thường gặp trong Toán học hoặc trong môi trường sống thường ngày.

Cột mốc ngã ba biên giới, tấm lịch để bàn, gàu xúc của xe xúc, hộp đèn, lều trại, … luôn có hình dạng của một lăng trụ đứng tam giác, tứ giác…

Okay, như vậy kỹ năng thử phương pháp nắm vững trong vừa rồi là:

rõ được phương pháp tính diện tích quy hoạnh S xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác… rõ được phương pháp tính diện tích quy hoạnh S toàn phần của hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác… và rõ được phương pháp tính thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác….

Vậy nhé những những những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua. Xin Chào thân ái và hẹn hội ngộ những những những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua trong những nội dung bài viết tiếp theo ha !

xem qua thêm:

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

nội dung bài viết đạt: 5/5 sao – (Có một lượt nhận định và định hình)

Note: vừa rồi hữu ích với những những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua chứ? tránh quên nhận định và định hình nội dung bài viết, like và san sẻ so với những những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua bè và người thân trong gia đình của những những những những những những những bạn đọc xem qua xem qua xem qua xem qua xem qua nhé !

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.