Khánh Hòa dù có cơ chế đặc thù nhưng cảng, sân bay vẫn phải thuộc sở hữu Nhà nước

Rate this post

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.