Fanart Friday: Người lính và Titan

Rate this post

Kết cục của Tấn công người khổng lồ là trong tầm nhìn! Có lẽ. Hãy hy vọng không có phần cuối cùng, phần năm, sáu, bảy, tám…

HxxG“Mikasa Ackerman” ☆

in lại với sự cho phép

Khi Mikasa và tôi chia tay

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *