Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở Nga Sơn

Rate this post

Nhiều năm qua, việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Nga Sơn từng bước đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở Nga Sơn

Cảnh quan môi trường xã Nga Thái được chỉnh trang, giữ gìn sạch đẹp.

Về xã Nga Thái những ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rất lớn. Các tuyến đường liên thôn được cứng hóa, nhiều tuyến đường được mở rộng và trang trí hàng rào hoa bắt mắt. Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp. Đời sống tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, an ninh trật tự được đảm bảo. Sự thay đổi này càng được duy trì và giữ vững chắc hơn kể từ khi hương ước, quy ước của từng thôn trong xã đi vào thực tế. Hiện toàn xã có 9/9 thôn xây dựng hương ước. Việc xây dựng hương ước, quy ước được nhân dân đóng góp dân chủ, thường xuyên được sửa đổi, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế. Đơn cử như thôn 3, trên cơ sở kế thừa và phát huy thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa, năm 2020 thôn đã thống nhất xây dựng hương ước gồm 5 chương, 28 điều. Bên cạnh những quy định chung, hương ước mới còn tập trung vào phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, đại đoàn kết toàn dân tộc… nêu rõ việc khuyến khích việc cưới theo nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục. , qua đó giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong mọi hoạt động, đặc biệt là tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của. kinh phí xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, đường điện chiếu sáng, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa … Từ thực tiễn việc làm, thôn 3 liên tục giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa trên 85%.

Theo đánh giá của huyện Nga Sơn, đến nay trên địa bàn huyện đã có 100% số thôn xây dựng được hương ước, quy ước. Trong đó, có 52 hương ước, quy ước được phê duyệt mới, 8 hương ước, quy ước được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung; 27 công ước đang rà soát yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Nội dung hương ước, quy ước đều do Nhân dân đồng thuận xây dựng; căn cứ vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế, thuần phong mỹ tục ở địa phương. Các hương ước, quy ước quy định cụ thể các vấn đề như phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, dân số – kế hoạch hóa gia đình, nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự …

Để có được kết quả trên, huyện Nga Sơn đã bám sát Quyết định số 22/2018 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; Chỉ thị số 05-CT / TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng hương ước, quy ước ở địa phương; Hướng dẫn số 1166 / HD-UBND về việc rà soát hương ước, quy ước trên địa bàn huyện. Đã chỉ đạo các xã, thị trấn lựa chọn nội dung phù hợp với tập quán, phong tục của địa phương để xây dựng, bổ sung hương ước, quy ước của địa phương. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện thường xuyên hướng dẫn cơ sở xây dựng hương ước, quy ước theo đúng quy định; lồng ghép nội dung xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với nội dung phong trào ĐSĐT, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tăng cường rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước, đồng thời bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế. tại địa phương; tổ chức cho Nhân dân ký cam kết thực hiện hương ước, quy ước.

Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Nga Sơn Mai Thị Huệ cho biết: Việc xây dựng các quy tắc trong hương ước đã bám sát tình hình thực tế. Các địa phương đã đưa những quy định, cách làm cụ thể vào hương ước, quy ước để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện. Đặc biệt, các địa phương đã xây dựng quy chế bảo vệ công trình công cộng, bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Các hương ước, quy ước đã góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào CHUNG CƯ XÂY DỰNG CHUNG CƯ, tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 93%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%; 168/168 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao.

Để hương ước tiếp tục phát huy hiệu quả toàn diện, thời gian tới, huyện Nga Sơn tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện hương ước, quy ước gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Đưa các tiêu chí về xây dựng và thực hiện hương ước vào bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa.

Bài và ảnh: Thùy Linh

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *