TP Quảng Ngãi: Họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí trước khi tổ chức cưỡng chế thu hồi đất

Rate this post

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Trà Thanh Danh vừa ký ban hành Công văn số 1973 / UBND-XD chỉ đạo thực hiện họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí trước khi tổ chức triển khai dự án. cưỡng chế thu hồi đất đối với các công trình, dự án trên địa bàn.Thanh phượng sẽ bao gồm tất cả các thông tin cho bạn trước khi đến lúc thu thập dữ liệu
TP.Quảng Ngãi sẽ họp báo cung cấp thông tin cho báo chí trước khi tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Theo người đứng đầu UBND TP.Quảng Ngãi, hiện nay trên địa bàn TP.Quảng Ngãi đang triển khai nhiều dự án đầu tư (từ nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách) để chỉnh trang và phát triển hạ tầng đô thị. , tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

Trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ quan trọng quyết định rất lớn đến tiến độ thực hiện và hiệu quả đầu tư của dự án. Tuy nhiên, trên thực tế, thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân; Đồng thời, nhận thức pháp luật về đất đai nói chung vẫn còn những hạn chế nhất định.

Vì vậy, ông Danh cho rằng, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, mặc dù các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương từ xã, phường đến thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền. , vận động, giải thích pháp luật nhưng vẫn còn một số trường hợp hộ gia đình, cá nhân không đồng ý hoặc không chấp hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ của cấp có thẩm quyền, dẫn đến phải tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, việc ban hành Công văn chỉ đạo thực hiện họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí trước khi tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất các công trình, dự án trên địa bàn một mặt là để kịp thời cung cấp thông tin chính thống trong nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Cũng như tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, phóng viên tác nghiệp theo quy định của pháp luật, hạn chế việc báo chí thiếu thông tin dẫn đến việc đưa tin một chiều, thiếu khách quan, thiếu chính xác trên báo chí. thực hiện cưỡng chế các trường hợp thu hồi đất trên địa bàn TP.

Cụ thể, đối với trường hợp phải thu hồi đất theo quy định của pháp luật để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố (bao gồm cả dự án từ nguồn ngân sách và ngoài ngân sách). Trước khi tổ chức lực lượng cưỡng chế phải cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Tùy trường hợp cụ thể, tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi sẽ quyết định hình thức cung cấp thông tin cho báo chí cho phù hợp; Cụ thể: Cung cấp thông tin cho báo chí dưới hình thức đăng tải nội dung về các trường hợp bị cưỡng chế thu hồi đất trên trang thông tin điện tử của thành phố (https: //thanhpho.quangngai. Gov.vn) hoặc trang mạng xã hội Facebook của thành phố (https: // www. facebook.com/thanhphoquangngai2020).Thanh phượng sẽ bao gồm tất cả các thông tin cho bạn trước khi đến lúc thu thập dữ liệu
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Quảng Ngãi có dư luận không tốt về việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Trường hợp vụ việc cưỡng chế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thì cần cung cấp thông tin cho báo chí bằng hình thức tổ chức họp báo theo quy định. Điều 41 Luật Báo chí.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi (theo phân công phụ trách dự án) phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với các trường hợp bị cưỡng chế. cải tạo đất cụ thể.

Đơn vị lập phương án bồi thường phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổng hợp đầy đủ các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư dự án, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các quy định khác có liên quan. nội dung liên quan đối với trường hợp cưỡng chế thu hồi đất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để cung cấp thông tin cho báo chí; đồng thời rà soát, chuẩn bị tài liệu, nội dung cho buổi họp báo (nếu có).

Văn phòng thành phố có trách nhiệm đăng thông tin về các trường hợp cưỡng chế thu hồi đất trên trang thông tin điện tử của thành phố hoặc trang mạng xã hội Facebook. Trường hợp tổ chức họp báo, giao Văn phòng Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố có công văn xin phép họp báo và ủy quyền cho người phát ngôn theo quy định.

Các sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham gia họp báo và cung cấp thông tin, phản hồi các nội dung liên quan đến trường hợp bị cưỡng chế thu hồi đất theo yêu cầu của cơ quan chức năng. chủ nhà.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *