Thủy lợi nhỏ xã Song Bình, huyện Bắc Bình

Rate this post

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Bắc Bình, UBND xã Song Bình đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạch là hỗ trợ các tổ chức, cá nhân làm thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Theo Nghị quyết số 09 ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 213, 176 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. trong giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách cùng với ngân sách nhà nước để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đầu tư kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp. Qua đó góp phần hoàn thành tiêu chí kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thủy lợi cơ sở tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên nước …

Mục tiêu của quy hoạch sẽ tập trung phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng đồng bộ, sử dụng kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước để khai thác, sử dụng tốt nhất nguồn nước hiện có. Để phục vụ sản xuất nông nghiệp, tăng diện tích tưới chủ động, thúc đẩy quá trình thâm canh tăng vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Đồng thời, góp phần tạo sự chuyển biến nhanh và bền vững trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp nông thôn, ổn định tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – chính trị trên địa bàn toàn xã. Huy động các nguồn lực và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển thủy lợi nội đồng nhằm chủ động tưới, tiêu, đảm bảo số lượng và chất lượng nước cho vùng trồng lúa. vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tập trung, đáp ứng quy trình kỹ thuật canh tác nông nghiệp tiên tiến, tiết kiệm, hiệu quả …


M. VÂN

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *