Quyền sử dụng đất là đặc biệt tài sản nhưng không phải là quyền sở hữu

Rate this post

Ban chấp hành vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ / TW Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng khóa XIII về “Tiếp tục thay đổi mới, hoàn thiện chế độ, chính sách, nâng cao hiệu lực , hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo ra năng lực cho nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao ”.

Trong đó, đề nghị xác định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là chủ sở hữu đại diện và người quản lý hệ thống nhất. Nhà nước thực hiện các quyền của chủ sở hữu thông qua công việc quyết định, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục tiêu sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách phần tăng thêm giá trị tiết kiệm từ đất không phải do người sử dụng tạo ra đất ”.

Bên cạnh đó, quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được bảo vệ theo luật. Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nhà nước không thừa nhận quyền sở hữu lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách, luật về đất đai; không điều chỉnh lại nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân; kịp thời có phù hợp chính sách để nông nghiệp khai thác, sử dụng với hiệu quả cao nhất.

Cũng theo quyết định, thể chế, chính sách về đai đất phải được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển kinh tế trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có phù hợp chính sách với từng đối tượng, loại hình sử dụng đất để khơi dậy năng lực, phát huy cao nhất giá trị của nguồn đất đai; nhiệt độ khắc phục tình trạng tham chiếu, tiêu cực, năng khiếu kiện về đất đai, đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí.

\N

Ngoài ra, các đề xuất quyết định cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Bỏ khung giá đất, thu thuế cao hơn người có nhiều nhà, đất

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *