kinh tế tập thể hợp tác xã Bình Thuận

Rate this post

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Theo đó, kiện toàn và nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX từ tỉnh đến huyện để tạo sự thống nhất, đồng bộ, minh bạch, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

z3542731603472_5772ca8f7f46ec4da6d11cf810149716.jpg
Nhân rộng các mô hình hợp tác xã hiệu quả

Chủ động tham mưu, huy động các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn trung ương, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác để cân đối, bố trí vốn năm 2023 và kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai thực hiện. chương trình hỗ trợ và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư đồng bộ giữa cơ sở hạ tầng và tổ chức phát triển sản xuất, quan tâm đầu tư hậu cần cho hoạt động chế biến, kinh doanh nông sản của các HTX. Hỗ trợ các HTX tiếp cận, tham gia khảo sát thị trường, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sản phẩm trên sàn giao dịch số; tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, hướng dẫn cơ cấu lại Hội đồng quản trị đối với các HTX yếu kém; tiến hành giải thể hoàn toàn các HTX ngừng hoạt động, hoàn thành việc giải thể trong tháng 11/2022.


M. VÂN

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *