Huyện Kon Plông đã trải qua hơn 130 trận động đất từ ​​đầu năm đến nay

Rate this post

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *