Đề nghị các bộ, ngành phối hợp để tạo điều kiện phát triển năng lượng tái tạo

Rate this post

PC1 Corporation nhận Giải thưởng Dự án Năng lượng Tái tạo Tiêu biểu tại IJGlobal Awards 2021

Đảm bảo giá mua bán điện hợp lý

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 231 / TB-VPCP kết luận phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ liên quan tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền về những bất cập, đề xuất sửa đổi các quy định hiện hành để tạo thuận lợi cho hoạt động phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với chủ trương của Đảng và định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2020, 2045; nghiên cứu ban hành Nghị quyết của Chính phủ về đo gió, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tác động môi trường trên biển phục vụ lập các dự án điện gió cấp bách trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện các cam kết tại COP26.

Đề nghị các bộ, ngành phối hợp để tạo điều kiện phát triển năng lượng tái tạo
Các bộ, ngành cần phối hợp để tạo điều kiện phát triển năng lượng tái tạo

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tổng thể tiềm năng năng lượng gió trên các vùng biển và đất liền trên phạm vi cả nước.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ liên quan nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền cơ chế xác định giá bán điện gió, điện mặt trời phù hợp với thị trường. cơ chế, cạnh tranh bình đẳng và bảo vệ giá thị trường. đảm bảo giá mua bán điện hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật về điện lực, pháp luật về giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan; nghiên cứu ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan đề xuất phương án kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở các cấp, các ngành. , theo hướng: cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm tổng biên chế không tăng thêm.

Khuyến khích chuyển đổi xanh, chuyển đổi kỹ thuật số

Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chương trình khuyến khích, thu hút doanh nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng theo chức năng quản lý nhà nước được giao ban hành hướng dẫn chi tiết về kiểm kê khí nhà kính, đo lường – báo cáo – thẩm định mức giảm phát thải khí nhà kính đảm bảo nội dung và tiến độ thực hiện theo quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn.

Về việc tổ chức hội nghị đối thoại với các đối tác phát triển, Ban Chỉ đạo thống nhất nội dung Đề án tổ chức hội nghị đối thoại với các đối tác phát triển về thực hiện mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” và chuyển đổi năng lượng theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ theo phân công trong Đề án, chú ý nêu rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu rõ nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng bộ, ngành để thực hiện các cam kết. Việt Nam tại Hội nghị COP26. Đề xuất các yêu cầu hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển để ký kết các thỏa thuận hợp tác cụ thể.

Về đàm phán Hiệp định Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng, Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất các nội dung chính của Hiệp định Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng với các đối tác. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao khẩn trương hoàn thiện phương án đàm phán với các đối tác, bảo đảm công bằng, công tâm, khả thi, phù hợp với điều kiện phát triển và xu thế phát triển của đất nước. của thế giới; phát huy tiềm năng, lợi thế, tận dụng thời cơ và giải quyết thách thức một cách hiệu quả nhất.

Các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện trước ngày 15/8/2022 báo cáo chuyển đổi công bằng, công bằng trong ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, bao gồm: trong khai thác, chế biến nhiên liệu hóa thạch; chuyển đổi công bằng trong sản xuất điện (Bộ Công Thương); chuyển đổi công bằng trong lĩnh vực giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải); chuyển đổi công bằng trong lĩnh vực xây dựng và quản lý tòa nhà (Bộ Xây dựng); chuyển đổi công bằng trong nông nghiệp và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); tác động của quá trình chuyển đổi năng lượng đối với phúc lợi, xã hội và việc làm (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); tác động của quá trình chuyển đổi năng lượng đối với doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Về việc thực hiện các cam kết khác của Việt Nam tại COP26, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Tuyên bố về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch, được báo cáo tại cuộc họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Tuyên bố Glasgow của Lãnh đạo về Rừng và Sử dụng đất, báo cáo tại phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành khẩn trương cập nhật Khoản đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam, bổ sung những điểm mới, nỗ lực thực hiện cam kết của Việt Nam. được đưa ra tại Hội nghị COP26, hoàn thành vào tháng 9 năm 2022.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *