Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách các khu đất công thành dự án độc lập

Rate this post

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định số 10/2022-QĐ / UBND quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô và tỷ lệ tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quy chế gồm 03 chương, 07 điều áp dụng cho các đối tượng: Nhà đầu tư quy định tại Khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Cơ quan nhà nước quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư và xây dựng; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất công.

Quyết định này quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô và tỷ lệ tách thành dự án độc lập đối với diện tích đất được Nhà nước giao quản lý theo quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai và đất nông nghiệp. đất mà người đang sử dụng đất không được nhận chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất. phần diện tích đất này nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Quy chế này nêu rõ, chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. sử dụng đất theo quy định tại Điều 73 của Luật Đất đai mà diện tích đất quy định tại khoản 1 Điều này xen kẽ với diện tích đất nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất.

Về thời điểm xem xét tách khu đất công thành dự án độc lập là thời điểm xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án được tính từ thời điểm cơ quan thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư nhận được hồ sơ. hồ sơ đề xuất dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng đến thời điểm cơ quan chủ trì đã có thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư hoặc UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo việc xem xét, chia tách khu vực. đất công thành dự án độc lập.

hai-duong-tach-thua.jpg
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 10/2022-QĐ / UBND quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách khu đất công cộng thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tình trạng

Về điều kiện tách khu đất công cộng thành dự án độc lập, quy định rõ:

– Phải là một thửa hoặc nhiều lô đất liền kề, không xen kẽ, không chia cắt bởi các thửa đất không phải là đất công ích;

– Có ít nhất một mặt giáp đường hiện hữu, đường quy hoạch, hành lang an toàn giao thông đường bộ, chiều dài giáp đường hiện hữu, đường quy hoạch và hành lang an toàn giao thông. Giao thông đường bộ tối thiểu 15m đối với khu vực đô thị, 20m đối với khu vực ngoài đô thị hoặc có ít nhất một mặt giáp đường thủy và quy hoạch đất công cộng làm cảng, bến thủy nội địa. ;

– Khu đất công cộng được quy hoạch chi tiết xây dựng, tổng mặt bằng; có hình dáng, kích thước đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật chuyên ngành khác có liên quan, phù hợp với mục đích sử dụng của từng loại hình, khu đất và công trình trong từng trường học. Trường hợp cụ thể;

– Không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật;

– Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị; quy hoạch nông thôn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có).

Quy mô, tỷ lệ

Về quy mô, tỷ lệ tách khu đất công cộng thành các dự án độc lập:

– Đối với các dự án đầu tư thương mại, dịch vụ trên địa bàn các phường thuộc thành phố, thị xã, thị trấn thuộc quận, huyện là khu quy hoạch đô thị, trong đó diện tích đất công cộng chiếm 40% tổng diện tích. % diện tích đất thực hiện dự án đầu tư trở lên hoặc diện tích đất xin thuê để mở rộng, dự án đầu tư mở rộng có diện tích từ 1.000 m2 trở lên;

– Đối với dự án đầu tư, thương mại tại các khu vực không thuộc quy định tại điểm a khoản này mà diện tích đất công cộng từ 45% diện tích đất thực tế trở lên. Hiện có dự án đầu tư mới hoặc diện tích đất muốn thuê để mở rộng, dự án đầu tư mở rộng có diện tích từ 2.000 m2 trở lên;

– Đối với dự án không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này mà diện tích đất công cộng từ 60% trở lên so với diện tích đất thực hiện dự án đầu tư. hoặc diện tích đất thuê mở rộng để thực hiện dự án đầu tư mở rộng có diện tích từ 3.000 m2 trở lên.

Trường hợp đặc biệt để phát triển kinh tế – xã hội theo chủ trương, chính sách của tỉnh, cơ quan chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư dự án báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *