Sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an và Quân đội là nguồn sức mạnh bảo vệ Tổ quốc

Rate this post

Tại Hội thảo khoa học “Lý luận – thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/8/2022, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu bài phát biểu quan trọng “Sự hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh bảo vệ Tổ quốc”. Báo điện tử VOV trân trọng giới thiệu nội dung tọa đàm:

“Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu:” Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của chế độ độc tài. giai cấp vô sản. Vì vậy, chúng ta càng phải đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau ”. Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn chung sức, đồng lòng, đoàn kết, hiệp đồng. , đồng tâm hiệp lực, kề vai sát cánh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mối quan hệ hữu cơ thống nhất và tác động lẫn nhau giữa quốc phòng và an ninh được Đảng ta nhấn mạnh là sự kết hợp sức mạnh của các lực lượng, thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của các lực lượng và thế trận an ninh. Mọi người. Vấn đề phối hợp giữa quốc phòng và an ninh cả về tổ chức lực lượng, xây dựng thế trận và hoạt động thực tiễn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh: “Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới. Gắn quốc phòng với an ninh. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế trên từng địa bàn, trong quy hoạch, kế hoạch, chương trình và các dự án.

Thực tiễn sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta là một minh chứng rõ ràng: “Không thể tách rời nhiệm vụ của quân đội và công an vì cả hai đều có mục đích chung là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh nhân dân. củng cố tình đoàn kết giữa công an và quân đội là vấn đề có tính nguyên tắc, quân đội chuyên đánh địch bên ngoài, công an chủ yếu đánh địch bên trong. Hai nhiệm vụ đó không thể tách rời và không thể chia cắt bằng máy móc ”như đã khẳng định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội nghị An ninh toàn quốc lần thứ 10, tháng 1-1956.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ / TW, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có nhiều thuận lợi, song cũng đứng trước những nguy cơ, thách thức mới. Về thuận lợi, sau 35 năm đổi mới, chưa bao giờ đất nước ta lại “có thời cơ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; Thế và lực của đất nước tạo ra những điều kiện mới cho phép tăng cường tiềm lực bảo vệ Tổ quốc, ngăn chặn sớm và từ xa các nguy cơ đe dọa. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự xuất hiện của không gian mạng đã mở ra một kỷ nguyên mới, trong đó các nước kém phát triển và đang phát triển có thể tận dụng thời cơ để đi tắt đón đầu, vươn lên trở thành các nước hùng mạnh. , nhưng cũng dễ bị tụt lại phía sau khi không tận dụng được thời cơ.

Về thách thức, không gian cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang bị đẩy về khu vực Đông Nam Á, ảnh hưởng trực tiếp đến đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ” của nước ta. Nguy cơ các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam trở thành vật cản hoặc bàn đạp để các nước lớn kìm hãm nhau, dư địa phát triển bị thu hẹp.

Các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng trở nên phức tạp, tác động nhiều chiều, trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, ở nhiều mức độ, mức độ khác nhau; tác động quy mô lớn, tạo ra phản ứng dây chuyền, thậm chí thách thức, đe dọa an ninh toàn cầu với các biện pháp chủ yếu là phi vũ trang. Các yếu tố gây đột biến, bất lợi từ bên trong gia tăng, đặt ra yêu cầu rất cao đối với việc bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân so với 10 năm trước. Xung đột Nga-Ukraine đã cho thấy những bài học rất mới về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm cân bằng chiến lược giữa các cường quốc cũng như phương thức tác chiến điện tử và tác chiến đô thị.

Các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng quá trình chủ động hội nhập quốc tế của nước ta để gia tăng hoạt động chống phá, ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ hàng ngày. ngày càng mở rộng, cường độ ngày càng lớn, tính chất ngày càng nguy hiểm, thâm độc, xảo quyệt hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng dùng đủ mọi thủ đoạn thâm độc, thâm độc, phá hoại, vu cáo, vu khống, bôi nhọ, kể cả dùng “đường đạn” để lôi kéo, tham nhũng nhằm vô hiệu hóa lực lượng nòng cốt trong chiến tranh. công nghiệp quốc phòng; ra sức kích động chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, giữa quân đội và công an, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, thúc đẩy những yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. từ bên trong chúng ta, kết hợp với các hoạt động tác động từ bên ngoài … để thực hiện cuộc “cách mạng màu”, như họ đã làm ở một số nước trên thế giới.

Thời cơ, thuận lợi cũng như nguy cơ, thách thức đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phức tạp đan xen, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đặc biệt quan tâm, chăm lo, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó. phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa quân đội nhân dân và công an nhân dân; đưa mối quan hệ phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, tạo thành sức mạnh tổng hợp đủ sức đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hóa giải mọi thử thách. , mối đe dọa từ bên trong.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, trong bất kỳ hoàn cảnh nào phải bảo vệ và giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. – Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định bản chất giai cấp công nhân, là nguồn sức mạnh của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về kết hợp sức mạnh của các lực lượng, thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của các lực lượng và thế trận an ninh nhân dân, trong đó, bên cạnh việc chú trọng đẩy mạnh quan hệ phối hợp trên các lĩnh vực truyền thống (thế trận phòng chống biểu tình, bạo loạn, trao đổi thông tin, giáo dục quốc phòng và an ninh,…) cần sớm có lộ trình, bước đi cụ thể. thúc đẩy mạnh mẽ sự phối hợp thực chất trong một số lĩnh vực rất mới hoặc quan trọng mới nổi như tác chiến điện tử, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, kiểm soát thông tin. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa hai lực lượng.

Quán triệt và nhận thức sâu sắc sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chăm lo, phối hợp xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, rèn luyện bản lĩnh chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ, chia rẽ quân đội với công an của các thế lực thù địch, phản động. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên là tạo ra sức mạnh nội sinh trong mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng giữa hai lực lượng – cơ sở quan trọng bảo đảm thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. .

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *