Quản lý tài nguyên, phát triển bền vững kinh tế biển

Rate this post

(TN&MT) – Để thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, Sở TN&MT Bến Tre với vai trò là cơ quan đầu mối, chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền về chương trình hành động thực hiện. chiến lược biển. ; đồng thời lồng ghép các mục tiêu, chương trình, dự án thúc đẩy phát triển kinh tế biển vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm trên địa bàn.

Bến Tre có bờ biển dài 65km trải dài trên 3 huyện ven biển: Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, với 11 xã vùng ven biển của tỉnh. Thời gian qua, tình hình phát triển kinh tế – xã hội vùng ven biển Bến Tre tiếp tục có bước phát triển mạnh, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thủy sản, phát triển điện gió và đầu tư. Hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu dân cư ven biển từng bước được hình thành, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Ông Bùi Minh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre cho biết: Ngay từ năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bến Tre về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững. phát triển kinh tế biển Việt Nam. Phía Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, UBND tỉnh Bến Tre giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện Quy hoạch này.

nuoi-in-thuy-san.jpg
Tỉnh Bến Tre tập trung phát triển hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản ven biển

Cụ thể, tổ chức tuyên truyền về chương trình hành động thực hiện chiến lược biển; lồng ghép các mục tiêu, chương trình, dự án thúc đẩy phát triển kinh tế biển vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm; tăng cường năng lực ứng phó trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, xác định nhiệm vụ và đề xuất các kế hoạch, dự án ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành tài nguyên và môi trường Bến Tre giai đoạn đến năm 2025.

Đến nay, tỉnh Bến Tre đã lập đồ án quy hoạch xây dựng các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú; rà soát quy hoạch xây dựng đô thị đối với tất cả các đồ án quy hoạch trên địa bàn 3 huyện ven biển theo hướng nghiên cứu toàn diện tác động của biến đổi khí hậu; đồng thời xây dựng chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị nhằm xác định các khu vực dự án và các tiềm năng nổi bật trong lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị theo hướng bền vững; hình thành các khu dự án kêu gọi đầu tư phát triển theo hướng đô thị sinh thái tại các khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế.

Mới đây, tỉnh Bến Tre cũng đã ban hành quy hoạch phát triển nuôi tôm biển với mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 4.000 ha nuôi tôm biển công nghệ cao, sản lượng 144.000 tấn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển du lịch vùng biển gắn với phát triển văn hóa – xã hội, đảm bảo phát triển bền vững; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế biển hướng ra Biển Đông trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương.

Theo ông Bùi Minh Tuấn, năm ngoái, tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả dự án “Xác lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre” và cắm mốc xong hành lang bảo vệ bờ biển. trong đó có 6 xã ven biển với 62 cột mốc; bàn giao hồ sơ dự án và mốc giới cho 3 huyện ven biển, các xã vùng dự án và các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành lang bảo vệ bờ biển của tỉnh.

Đồng thời, tỉnh Bến Tre cũng ra quyết định quản lý, bảo vệ. Trong đó quy định trách nhiệm của các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định đối với các hoạt động trong khu vực hành lang bảo vệ bờ biển; quyết định giao khu vực biển cho 3 dự án điện gió và quyết định điều chỉnh, bổ sung 1 dự án điện gió, với tổng diện tích mặt biển được giao hơn 559ha …

Riêng đối với hoạt động tuyên truyền, Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre phối hợp tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, khai thác và sử dụng có hiệu quả lợi thế kinh tế. gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển cũng như vai trò, tầm quan trọng của biển đối với đời sống người dân và phát triển kinh tế – xã hội vùng ven biển tỉnh Bến Tre ”- ông Bùi Minh Tuấn cho biết thêm.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *