Đồng chí Võ Chí Công là một tấm gương sáng, về bài học lấy dân làm gốc.

Rate this post

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *