Đấu giá quyền sử dụng đất tại lô L0.1 khu Mương Đào, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

Rate this post

1. Loại nội dung:

Bán đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty đấu giá hợp danh Kiên Giang


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 738, đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang


4. Địa điểm đấu giá:

Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Hà Tiên


5. Tên đơn vị có tài sản:

Phòng Tài chính Kế hoạch TP Hà Tiên


6. Địa chỉ của chủ sở hữu tài sản:

08 Đường Tuấn Phú Đạt, Phường Đông Hồ, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang.


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá quyền sử dụng đất tại lô L0.1 khu Mương Đào (Chợ đầu mối thủy sản), phường Đông Hồ, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Vị trí: Vị trí lô đất tại đường Thi Vân và đường 19, khu phố 3, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ: ngày 19 tháng 9 năm 2022 07:00 đến: ngày 07 tháng 10 năm 2022 11:00


9. Thời gian xem tài sản

từ: 28 tháng 9 năm 2022 07:00 đến: 29 tháng 9 năm 2022 17:00


10. Thời gian đấu giá:

10-10-2022 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

02973 717279


12. Địa chỉ Email:

[email protected]


13. Mã chuyển khoản:

KIENGIANG10310322


14. Danh sách các tập tin đính kèm:


Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *