Trà Vinh phát triển kinh tế tư nhân, làm giàu từ kinh tế biển

Rate this post

Một trong những động lực giúp kinh tế khởi sắc trong thời gian qua là Trà Vinh đã chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, phục hồi và thích ứng nhanh, làm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Nhà máy Điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh công suất 48 MW đã được khởi công vào ngày 21/9/2021

Nhà máy Điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh công suất 48 MW đã được khởi công vào ngày 21/9/2021

Phát triển kinh tế tư nhân thịnh vượng

Theo thống kê, từ năm 2018 đến nay, Trà Vinh có 1.517 doanh nghiệp được thành lập, với tổng số vốn 18.147 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 25.985 lao động. Theo đó, chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp so với nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI đến nay đạt 67,1%.

Riêng 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 250 doanh nghiệp. Trong đó, 165 công ty TNHH một thành viên, 45 công ty TNHH hai thành viên trở lên, 20 doanh nghiệp tư nhân, 20 công ty cổ phần; 151 đơn vị trực thuộc (119 địa điểm, 25 chi nhánh, 7 văn phòng đại diện); tổng vốn đăng ký 3.949 tỷ đồng, số lao động đăng ký là 3.781 người.

Đến nay, toàn tỉnh có 3.466 doanh nghiệp với vốn đầu tư 55.483 tỷ đồng, với 99.139 lao động (2.938 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn 50.255 tỷ đồng, 90.756 lao động), trong đó có 44 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp. nước ngoài (FDI). Đồng thời, cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và thay đổi khác cho 497 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 3.342 tỷ đồng.

Đây là kết quả đáng ghi nhận, bởi Trà Vinh đã tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ / TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa. nền kinh tế thị trường. Theo đó, ngày 15/8/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 18-CTr / TU thực hiện Nghị quyết số 10-NQ / TW.

Giai đoạn 2017 – 2021, kinh tế tư nhân đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; đưa GRDP của tỉnh tăng trưởng 8,81% / năm, quy mô kinh tế năm 2021 đạt 63.818 tỷ đồng. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 61,05% GRDP, tăng bình quân 6,87% / năm.

Kết quả trên cho thấy Trà Vinh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ / TW. Theo đó, tỉnh tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, hiện đại hóa công nghệ sản xuất và đào tạo, phát triển nguồn lực, nâng cao năng suất lao động; triển khai các chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển doanh nghiệp theo Quyết định số 844 / QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đầu năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 63 / QĐ-UBND ban hành Đề án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 – 2022 và định hướng đến năm 2025. Hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh được hình thành. hoàn thành và đi vào hoạt động, tạo nơi làm việc cho các ý tưởng / dự án khởi nghiệp đến sinh sống, làm việc, tổ chức sự kiện, tọa đàm, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh với các hệ sinh thái khởi nghiệp khác. Phong trào khởi nghiệp từng bước lan tỏa trong cộng đồng, nhận được hàng trăm ý tưởng tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, giải pháp hỗ trợ vốn cho các dự án khởi nghiệp đã triển khai,… là động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. công nghiệp tư nhân.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tham gia sâu vào các chuỗi giá trị ngành hàng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. . ngoài. Giai đoạn 2017 – 2021, tỉnh thu hút 22 dự án đầu tư vào lĩnh vực này, với tổng vốn đầu tư 1.026 tỷ đồng và 4 triệu USD.

Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, tuyển sinh và đào tạo nghề bằng nhiều hình thức. đào tạo cho trên 96.162 lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 68,7%, lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đạt 35,84% vào năm 2021; tổ chức các phiên giao dịch việc làm, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi.

Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ / TW, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trà Vinh đã cụ thể hóa các chính sách thành các chương trình. quy trình hành động và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp gắn với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm. Theo đó, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, quy mô kinh tế tăng nhanh, chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu nội ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ chuyển dịch theo hướng tích cực, tương xứng với tiềm năng.

Đặc biệt, kinh tế tư nhân phát triển nhanh và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Việc thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư góp phần tạo việc làm mới cho người dân trên địa bàn và vùng phụ cận, huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. ngày hội.

Hướng ra biển, làm giàu từ kinh tế biển

Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo, phải tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế thích ứng với tình hình mới và tiềm năng thế mạnh của tỉnh để phát triển và làm giàu. Từ kinh tế biển, phát triển doanh nghiệp, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, Trà Vinh tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách hàng năm và đầu tư công. Năm 2023; hoàn thiện quy hoạch vùng tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển sản xuất nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao.

Tỉnh này cũng tập trung các nguồn lực để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển. Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân. khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của cộng đồng, vươn lên tham gia hoạt động ̣ sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu 5.000 doanh nghiệp thành lập mới vào năm 2025.

Trà Vinh tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân: tập trung thực hiện Chương trình số 10-CTr / TU ngày 26/3/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Trà. Vinh đến năm 2025; Chương trình số 12-CTr / TU, ngày 26/3/2021 về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng Chỉ số CCHC, PAPI, SIPAS giai đoạn 2021-2025 …

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh thời gian qua. Tập trung tuyên truyền, hỗ trợ cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh chuyển đổi, thành lập doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ, phát triển hợp tác xã … Đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là hạ tầng Khu kinh tế Định An, Khu công nghiệp Cổ Chiên, Khu công nghiệp Cầu. Quán và cụm công nghiệp

Mục tiêu cụ thể mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đặt ra đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất của các huyện, thị xã ven biển đóng góp khoảng 70 – 75% giá trị sản xuất toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,2 lần thu nhập bình quân của tỉnh. Giá trị gia tăng ngành thủy sản tăng trưởng bình quân 5% / năm; sản lượng nuôi trồng khoảng 300.000 tấn / năm (trong đó nuôi trồng 200.000 tấn, khai thác 100.000 tấn). Phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch biển của tỉnh tăng trưởng bình quân 15%, chiếm tỷ trọng 10% của ngành.

Các xã đảo có cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội cơ bản đầy đủ, nhất là điện, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi. Các xã ven biển giữ vững nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xây dựng thị xã Duyên Hải đạt tiêu chí đô thị loại III; Thị trấn Cầu Ngang đạt tiêu chí đô thị loại IV. Các huyện ven biển như Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải sớm đạt tiêu chí huyện nông thôn mới để tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Hiện tỉnh tập trung thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực kinh doanh. . khu vực tư nhân, phấn đấu khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 46.500 MW …

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, để đạt được mục tiêu của chương trình phát triển kinh tế biển, tỉnh đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, như tập trung rà soát, điều chỉnh, xây dựng đồng bộ tổng thể. quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế biển; phát triển đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản, phát triển kinh tế biển và ven biển; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến và tiêu thụ thủy sản; phát triển Khu kinh tế Định An, các khu công nghiệp thuộc khu kinh tế, công nghiệp ven biển, các dự án đầu tư trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế biển.

Tỉnh đang kêu gọi thu hút đầu tư vào dự án xây dựng nhà máy chế biến tôm cá quy mô 10.000 tấn / năm; Dự án Nhà máy bảo quản và chế biến thủy sản quy mô 10.000 tấn / năm; Dự án Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản quy mô 20.000 – 30.000 tấn / năm; Dự án nuôi tôm nước lợ công nghệ cao quy mô 200 – 300 ha / khu; Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ ngao bãi bồi ven biển quy mô 200 – 300 ha / dự án và Dự án liên kết nuôi tôm sinh thái xuất khẩu quy mô 1.000 – 2.000 ha …

Để tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển doanh nghiệp tư nhân đến năm 2025, Trà Vinh đề ra 5 giải pháp: nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, hiện đại hóa công nghệ sản xuất và đào tạo phát triển nguồn lực, nâng cao năng suất lao động; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân; tập trung đổi mới chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *