Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số góp phần xóa đói, giảm nghèo

Rate this post

(TN&MT) – Bộ TN&MT sẽ nghiên cứu, xem xét, kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất một số chính sách cụ thể, phù hợp thay thế nội dung chính sách hiện hành liên quan đến giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số sau Luật Đất đai. Đai 2013 sửa đổi…

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại Quyết định số 2356 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì. để thực hiện Dự án. Dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, quy hoạch quỹ đất sản xuất, đề xuất chính sách giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số”.

Trên cơ sở kết quả điều tra trực tiếp tình hình thiếu đất sản xuất và nhu cầu sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số; kết quả điều tra, khảo sát, khoanh định diện tích đất để giao cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất tại 19 tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ kèm theo số liệu báo cáo. của 38/44 tỉnh thành và thông tin, tài liệu, dữ liệu của các bộ, ngành; Báo cáo “Tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thực trạng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, quy hoạch quỹ đất sản xuất, đề xuất chính sách giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất của cả nước”.

Bên cạnh đó, căn cứ vào quỹ đất hiện có của các địa phương cũng như nhu cầu sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số, các quy định hiện hành về sử dụng đất của các tỉnh để cân đối, tính toán, đề xuất phương án quy hoạch quỹ đất để giao cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất. đất ở mỗi tỉnh; đồng thời đề xuất các chính sách, giải pháp thực hiện phương án quy hoạch giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống, phát triển kinh tế – xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết quả đề tài “Điều tra, đánh giá thực trạng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, quy hoạch quỹ đất sản xuất, đề xuất chính sách giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số” đã xác định thực trạng thiếu đất, quy hoạch quỹ đất và đề xuất chính sách góp phần giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiếp cận đất đai. , tạo nguồn tư liệu sản xuất ổn định đời sống và an sinh xã hội; góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng. bảng toàn quốc; đáp ứng các mục tiêu của chiến lược công tác quốc gia đến năm 2020.

Theo đó, kết quả của Đề án có 4 nội dung chính. Thứ nhất, dự án đã cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu chi tiết về nhu cầu đất sản xuất cho từng hộ đồng bào dân tộc thiểu số và quỹ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở từng địa phương. là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; tạo cơ sở cho việc quy hoạch và triển khai các công trình hạ tầng như thủy điện, thủy lợi, khai thác khoáng sản, … liên quan đến đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ hai, quy hoạch quỹ đất sản xuất và đề xuất chính sách giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo điều kiện cho đồng bào có tư liệu sản xuất, yên tâm lao động, đảm bảo cuộc sống ổn định không du canh, du cư, làm ăn. cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Đó là tiền đề quan trọng để ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào Đảng, Nhà nước.

Thứ ba, việc điều tra, đánh giá hiện trạng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, quy hoạch quỹ đất sản xuất, đề xuất chính sách giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số góp phần hạn chế đất sản xuất. Hạn chế và xóa bỏ tình trạng du canh, du cư, phá rừng du canh du cư, qua đó cũng góp phần chống xói mòn, hạn hán, lũ lụt …

Thứ tư, dự án được xây dựng và triển khai nghiêm túc trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Tuy nhiên, thực tế có nhiều chính sách cùng nội dung nhưng mức hỗ trợ khác nhau được áp dụng cho một hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn, vùng miền hoặc cả nước; chính sách được thực hiện trong thời gian ngắn; thiếu đầu mối trong quản lý nhà nước, thiếu nguồn lực … Những vấn đề này đã tạo ra sự chồng chéo, khó khăn, bất cập trong tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả của các dự án. chính sách nói chung và chính sách sử dụng đất nói riêng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Về kiến ​​nghị, Bộ TN&MT đề nghị các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao sớm thể chế hóa quy định về chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trong các văn bản quy phạm pháp luật. có liên quan.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và các nghị quyết khác. hướng dẫn thi hành Luật Đất đai trong thời gian sắp tới. Nghiên cứu đề xuất một số chính sách cụ thể, phù hợp thay thế nội dung chính sách hiện hành liên quan đến giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số sau khi Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi.

Đối với các địa phương, trong quá trình thực hiện các chính sách liên quan đến hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành của địa phương; đặc biệt phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Dân tộc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong việc rà soát. kiểm soát đối tượng, xác định thực tế tại địa phương để giao cho đồng bào dân tộc thiểu số, sau đó cân đối, tính toán phương án hỗ trợ cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Trên cơ sở phương án quỹ đất sản xuất giao cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cập nhật việc sử dụng. kế hoạch. cấp huyện sử dụng đất hàng năm để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý sử dụng đất và đảm bảo tính khả thi của phương án quy hoạch giao đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất trên địa bàn huyện, thị xã. , thành phố thuộc các tỉnh.

Sản phẩm của đề tài là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng, góp phần giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng và giải quyết nhu cầu đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; Đây là cơ sở để đẩy nhanh xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, ổn định an ninh – quốc phòng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.