Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu: Góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế

Rate this post

(TN&MT) – Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu đã và đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bạc Liêu. Hướng tới Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (5/8/2002 – 5/8/2022), PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bình Thuận – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu về nhiệm vụ. đây.

PV: Xin ông cho biết những thành tích nổi bật mà Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã đạt được trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. thông qua?

Ông Nguyễn Bình Thuận – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Ông Nguyễn Bình Thuận: Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, như: Bảng giá đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu còn xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường gắn với phương châm “thích ứng” và “chung sống”. Cụ thể, thực hiện Kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025; tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí thông qua chương trình quan trắc môi trường hàng năm của tỉnh; quản lý chặt chẽ mọi nguồn thải, nhất là chất thải nguy hại trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, y tế; tổ chức thẩm định 117 báo cáo đánh giá tác động môi trường và 69 đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc xử lý nước thải phát sinh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm này, tỉnh Bạc Liêu đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định; đồng thời, 100% nhà máy chế biến thủy sản ngoài khu, cụm công nghiệp đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải và vận hành, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũng phối hợp tổ chức gần 340 lớp tập huấn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường cho hàng nghìn lượt cán bộ môi trường từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp, chủ động sống chung với hạn hán, xâm nhập mặn; khuyến khích, hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm sinh thái và phát triển các loại hình tái chế, tái chế chất thải; phát động phong trào chống rác thải nhựa; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo vệ môi trường.

Để thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao, từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; đồng thời đầu tư lò đốt rác thải sinh hoạt bằng khí thiên nhiên tại một số huyện để xử lý rác thải phát sinh; hỗ trợ gần 1.500 thùng rác, thùng ủ phân, bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Những năm gần đây, tỉnh Bạc Liêu là một trong những địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Để chủ động ứng phó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và triển khai các chiến lược, chương trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương về ứng phó với biến đổi khí hậu. trong khu vực địa phương.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống, sản xuất và phát triển. phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; triển khai các giải pháp thích ứng để phòng tránh, ứng phó hiệu quả với thiên tai, nhất là vùng ven biển; đồng thời tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế thực hiện các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo sinh kế cho người dân tỉnh Bạc Liêu.

84-2-.jpg

Các lực lượng và nhân dân địa phương cùng thực hiện các hoạt động, góp phần bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn.

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bạc Liêu là gì?

Ông Nguyễn Bình Thuận: Khó khăn lớn nhất hiện nay là cán bộ môi trường cấp huyện, thị xã, thành phố chưa đáp ứng được hết nhu cầu thực tế; số lượng cán bộ chuyên trách về môi trường ở xã, phường, thị trấn còn thiếu và thiếu, từ đó ảnh hưởng đến kết quả công tác quản lý, quan trắc môi trường trên địa bàn; nước thải sinh hoạt đô thị chưa được thu gom và xử lý do tỉnh chưa đầu tư công trình xử lý nước thải sinh hoạt cho thành phố. Bạc Liêu và các đô thị trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng một phần đến chất lượng nước mặt; các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh của người dân phát triển nhanh, trong khi hệ thống thủy lợi phục vụ vùng nuôi chưa được quy hoạch và xây dựng đồng bộ; Năng lực dự báo, cảnh báo về chất lượng nước mặt phục vụ người dân chủ động lấy nước vào ao nuôi tôm còn thiếu và yếu.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển vẫn chủ yếu theo phương thức quản lý ngành, chưa quan tâm đến quản lý tổng hợp do chưa có các công cụ quan trọng để thực hiện phương thức này. một quản lý tổng hợp tài nguyên biển mới đang được phát triển; Việc khai thác nước ngầm quá mức gây ra nhiều hệ lụy như: sụt lún, ô nhiễm tầng chứa nước … trên địa bàn tỉnh.

PV: Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: giải pháp thưa ông?

Ông Nguyễn Bình Thuận: Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và địa phương về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. ; tăng cường công tác phòng, chống ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí thông qua chương trình quan trắc môi trường hàng năm.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, đề án về tài nguyên nước như: Đề án khoanh định vùng, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất; xây dựng hệ thống, cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu cũng sẽ tập trung đầu tư xây dựng các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu; có chính sách khuyến khích sản xuất, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính ra môi trường; đẩy mạnh hợp tác, tài trợ quốc tế đa phương, song phương trong việc xây dựng các mô hình phát triển xanh, mô hình sinh thái, phát triển nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng xanh.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đề nghị các bộ, ngành chức năng tiếp tục quan tâm lồng ghép công tác bảo vệ môi trường. các nhân tố. , ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên trong quy hoạch, xây dựng chính sách để có giải pháp chủ động hơn trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũng kiến ​​nghị các Bộ, ngành chức năng xem xét, có chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư về vốn cho các tổ chức, cá nhân tham gia thu gom, xử lý rác thải, chất thải. . hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch; thu hút các nguồn vốn trong nước và quốc tế hỗ trợ các địa phương trong đó có tỉnh Bạc Liêu thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu …

PV: Xin trân trọng cảm ơn!

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.