Lập bản đồ phát triển kinh tế

Rate this post

(TN&MT) – Sau khi hòa bình lập lại, xuất phát từ vai trò quan trọng của ngành Đo đạc và Bản đồ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, ngày 14/12/1959, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 444-TTg thành lập Cục thuộc Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, chính thức thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ của Nhà nước cách mạng Việt Nam.

Đây là cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ đầu tiên của Nhà nước cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, Cục Đo đạc và Bản đồ nhiều lần được tổ chức lại nhưng luôn được giao nhiệm vụ và giữ vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ, tổ chức thực hiện công tác đo đạc. và các loại bản đồ cơ bản trên toàn quốc, đáp ứng mọi yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ năm 2002 đến nay, Cục Đo đạc và Bản đồ được thành lập lại, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ trong phạm vi cả nước. Tại Nghị định số 25/2008 / NĐ-CP, Cục Đo đạc và Bản đồ đổi tên thành Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2017 / NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT. Bản đồ Việt Nam được đổi tên thành Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành bấm nút khởi động Mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia năm 2019. Ảnh: Hoàng Minh

Từ khi thành lập lại, ngành đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Nghị định số 12/2002 / NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo lường. Hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ. Hoàn thiện và công bố mạng lưới địa chính cơ sở và hệ thống bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 50.000 hệ thống VN-2000 trên phạm vi cả nước đến năm 2004. Tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ công tác thu thập và xử lý số liệu; triển khai các ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Xây dựng và trình ban hành Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đến năm 2020 tại Quyết định số 33/2008 / QĐ-TTg.

Ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đã phát triển toàn diện trong việc xây dựng thể chế quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ, xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin địa lý quốc gia. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện cơ bản hệ thống thể chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Trong đó, nổi bật nhất là việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chủ trì xây dựng, trình ban hành Luật Đo đạc và Bản đồ được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 14/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. . Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật như: Chủ trì, trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định trong đó có Nghị định 27/2019 / NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ. ; Nghị định 03/2019 / NĐ-CP về hoạt động viễn thám và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; Nghị định 136/2021 / NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019 / NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Điều tra. Sở đã xây dựng và trình Bộ TNMT ban hành hệ thống văn bản kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; cơ bản hoàn thành việc công bố địa danh phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập bản đồ địa hình quốc gia.

Đã tập trung triển khai và hoàn thành cơ bản các đề án, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại “Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đến năm 2020”. Trong đó, tiêu biểu là việc hoàn thành 2 dự án quan trọng (2008 – 2012) liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1: 10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ sóng toàn quốc và cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý 1 : 2.000, tỷ lệ 1: 5.000 của các khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Triển khai dự án đầu tư hạ tầng xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử (2020 – 2022) đảm bảo cung cấp cơ sở dữ liệu kịp thời. cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1: 25.000, 1: 50.000, 1: 100.000; 1: 250.000, 1: 500.000, 1: 1.000.000 đối với các bộ, địa phương phục vụ quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch chuyên ngành. Hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin địa danh 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ công tác thành lập bản đồ.

Từ năm 2002 đến nay, Cục Đo đạc và Bản đồ được thành lập lại, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ trong phạm vi cả nước.

Cùng với Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Cục đã hoàn thiện mạng lưới trọng lực quốc gia phục vụ công tác đo đạc trọng lực chi tiết, thăm dò, điều tra, tìm kiếm khoáng sản. Để hiệu chỉnh mô hình GEOID cục bộ trên lãnh thổ Việt Nam, góp phần thúc đẩy ứng dụng xác định độ cao bằng công nghệ định vị vệ tinh (GNSS). Hoàn thiện dự án xây dựng mô hình số chính xác cao vùng ven biển, phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động đo đạc và bản đồ; xây dựng và đưa vào sử dụng mạng lưới trạm định vị vệ tinh VNGEONET quốc gia với số lượng 65 điểm phân bố trên 40 tỉnh thành phố, góp phần hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc và bản đồ cơ bản. cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ kịp thời, đầy đủ, chính xác phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, cứu nạn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học về Trái đất.

Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phân giới, cắm mốc đường biên giới trên bộ với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng biên giới trên đất liền. xây dựng biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội và quan trắc tài nguyên, môi trường của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2013 – 2018); nâng cao năng lực cho Cục Bản đồ Quốc gia Lào; Hoàn thành và bàn giao sản phẩm Dự án “Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia Campuchia”, giúp nước bạn xây dựng mạng lưới độ cao cấp I, II bao phủ lãnh thổ Campuchia, củng cố quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia.

Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam luôn bám sát định hướng phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước; triển khai có hiệu quả các công trình, dự án đo đạc, bản đồ, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, hợp tác quốc tế, đồng thời xây dựng nếp sống văn hóa mới, con người mới.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2009) và Huân chương Độc lập hạng nhất (năm 2004). Huân chương Độc lập hạng Nhì (1994, 2019), Huân chương Độc lập hạng Ba (1989), Huân chương Hữu nghị Việt – Lào, Huân chương Lao động hạng Nhất của Lào (2018); Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tặng thưởng nhiều Huân chương Lao động và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong ngành. Đặc biệt, nhiều công trình, tập thể, cá nhân trong ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và phong tặng nhiều danh hiệu cao quý, là sự đánh giá cao của Đảng và Chính phủ. Nhà nước vì những cống hiến của các đơn vị, cá nhân tiêu biểu của ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam trong suốt 63 năm qua.

Trong thời gian tới, ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:

Đẩy mạnh xây dựng thể chế, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác ban hành các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ; hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đo lường cơ bản để sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Tập trung hoàn thiện mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia phủ sóng cả nước và khai thác, sử dụng có hiệu quả trong hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia đáp ứng yêu cầu quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển khai xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ. Nền kinh tế số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đường biên giới quốc gia tổ chức tốt công tác đo đạc, bản đồ về biên giới quốc gia.

Với truyền thống 63 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành sẽ nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung trên, xây dựng ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam ngày càng phát triển. phát triển vững mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.