Khuyến khích chuyển đổi xanh, chuyển đổi kỹ thuật số để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2025

Rate this post

(thitruongtaichinhtiente.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 231 / TB-VPCP kết luận phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị các Bên lần thứ 26. Tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Thông báo nêu rõ: Thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện và hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cả công việc trước mắt và công việc lâu dài. . Trong đó, đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo Đề án các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kết quả Hội nghị COP26, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng. năng lượng xanh, giảm phát thải các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải, Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh 2021-2030, Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030, Kế hoạch hành động của các ngành nhằm thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26… Xây dựng và công bố báo cáo về tiềm năng năng lượng gió và sóng ngoài khơi trên các vùng biển Việt Nam; tổ chức cập nhật Khoản đóng góp do Quốc gia xác định (NDC) năm 2022; thành lập Nhóm công tác đàm phán về quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng và hợp lý với một số đối tác phát triển; rà soát, hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với xu thế chuyển đổi năng lượng xanh, sạch. Nhiều bộ, ngành đã ký kết các thỏa thuận, bản ghi nhớ hợp tác, tích cực trao đổi với nhiều tổ chức quốc tế, định chế tài chính quốc tế để huy động các nguồn lực thực hiện các cam kết.

Các địa phương đã chủ động, tích cực tham gia cùng với Chính phủ và các bộ, ngành, bước đầu nhận thức và tổ chức thực hiện, quán triệt các cam kết tại Hội nghị COP26, nhất là đánh giá, khảo sát. chuyển đổi năng lượng, làm rõ thế mạnh của địa phương, các nhiệm vụ cần thực hiện để ứng phó với biến đổi khí hậu. Cộng đồng doanh nghiệp cũng đã hành động ngay với các dự án phát triển xe điện, phong điện ngoài khơi, sản xuất hydro xanh, sản xuất năng lượng sinh khối, v.v.

Công tác truyền thông được tăng cường, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm; đồng thời cổ vũ, động viên, tạo động lực, tạo cảm hứng cho cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

6 quan điểm triển khai

Để quyết tâm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Ban Chỉ đạo đã thống nhất bổ sung, làm rõ quan điểm, chính sách thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cam kết của Việt Nam. Phía Nam tại Hội nghị COP26:

Đầu tiên, Thích ứng với biến đổi khí hậu và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng “không” là cơ hội để phát triển bền vững, là ưu tiên trong các quyết sách phát triển, chuẩn mực đạo đức của các cấp, các ngành và các doanh nghiệp. Và người dân.

Thứ hai, ứng phó với biến đổi khí hậu được thực hiện trên nguyên tắc công bằng và bình đẳng, với cách tiếp cận toàn cầu và phổ cập; dựa trên thể chế đồng bộ, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đồng bộ, hiệu quả, phát huy nội lực và hợp tác quốc tế.

Thứ ba, Ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm, nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi công dân. Nhà nước đóng vai trò kiến ​​tạo và chủ đạo; Người dân và doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, là chủ thể thực hiện với sự tham gia có hiệu quả của các tổ chức chính trị – xã hội.

Thứ Tư, triển khai các giải pháp cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm nhằm giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu; ưu tiên cao nhất để đảm bảo an toàn và sinh kế cho người dân ở những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng dựa trên tiềm năng, lợi thế của vùng.

Thứ năm, tập trung nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cơ chế tài chính, thị trường các-bon, thúc đẩy chuyển dịch đầu tư để phát triển kinh tế ít phát thải; tăng cường hợp tác công tư, phát huy các nguồn lực của Nhà nước để phát huy, kích hoạt thu hút các nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn lực quốc tế trên cơ sở bình đẳng, hợp tác và liên kết. Hữu ích.

Thứ sáu, thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần xây dựng nền kinh tế ngày càng độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Với quan điểm trên, thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các mục tiêu trọng tâm. Cụ thể, về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện Đề án về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kết quả COP26 của Dự án. Các Bộ, ngành, cơ quan phản ánh kịp thời với Ban Chỉ đạo những vướng mắc phát sinh.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam theo quy định của Luật Môi trường. Bảo vệ vào năm 2020; đề xuất lộ trình áp dụng thuế carbon, thuế khuyến khích sử dụng năng lượng sạch.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất các chính sách khuyến khích phát triển, chuyển giao công nghệ và công nghiệp chuyển đổi năng lượng; đề xuất giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp nghiên cứu, chế tạo thiết bị chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính.

Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng chương trình chuyển đổi số ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có phát triển xanh.

Khuyến khích chuyển đổi xanh, chuyển đổi kỹ thuật số

Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chương trình khuyến khích, thu hút doanh nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng theo chức năng quản lý nhà nước được giao ban hành hướng dẫn chi tiết về kiểm kê khí nhà kính, đo lường – báo cáo – thẩm định mức giảm phát thải khí nhà kính đảm bảo nội dung và tiến độ thực hiện theo quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn.

Về việc tổ chức hội nghị đối thoại với các đối tác phát triển, Ban Chỉ đạo thống nhất nội dung Đề án tổ chức hội nghị đối thoại với các đối tác phát triển về thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” và chuyển đổi năng lượng theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ theo phân công trong Đề án, chú ý nêu rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu rõ nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng bộ, ngành để thực hiện các cam kết. Việt Nam tại Hội nghị COP26. Đề xuất các yêu cầu hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển để ký kết các thỏa thuận hợp tác cụ thể.

Về đàm phán Hiệp định Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng, Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất các nội dung chính của Hiệp định Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng với các đối tác. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao khẩn trương hoàn thiện phương án đàm phán với các đối tác, bảo đảm công bằng, công tâm, khả thi, phù hợp với điều kiện phát triển và xu thế phát triển của đất nước. của thế giới; phát huy tiềm năng, lợi thế, tận dụng thời cơ và giải quyết thách thức một cách hiệu quả nhất.

Các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện trước ngày 15/8/2022 báo cáo chuyển đổi công bằng, công bằng trong ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, bao gồm: trong khai thác, chế biến nhiên liệu hóa thạch; chuyển đổi công bằng trong sản xuất điện (Bộ Công Thương); chuyển đổi công bằng trong lĩnh vực giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải); chuyển đổi công bằng trong lĩnh vực xây dựng và quản lý tòa nhà (Bộ Xây dựng); chuyển đổi công bằng trong nông nghiệp và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); tác động của quá trình chuyển đổi năng lượng đối với phúc lợi, xã hội và việc làm (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); tác động của quá trình chuyển đổi năng lượng đối với doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Về việc thực hiện các cam kết khác của Việt Nam tại COP26, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Tuyên bố về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch, được báo cáo tại cuộc họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Tuyên bố Glasgow của Lãnh đạo về Rừng và Sử dụng đất, báo cáo tại phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành khẩn trương cập nhật Khoản đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam, bổ sung những điểm mới, nỗ lực thực hiện cam kết của Việt Nam. được đưa ra tại Hội nghị COP26, hoàn thành vào tháng 9 năm 2022.

Đảm bảo giá mua bán điện hợp lý

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ liên quan tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền những tồn tại, kiến ​​nghị sửa đổi các quy định hiện hành, tạo cởi mở với các hoạt động phát triển năng lượng tái tạo theo chủ trương của Đảng và định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghiên cứu ban hành Nghị quyết của Chính phủ về đo gió, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tác động môi trường trên biển phục vụ lập các dự án điện gió cấp bách trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện các cam kết tại COP26.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tổng thể tiềm năng năng lượng gió trên các vùng biển và đất liền trên phạm vi cả nước.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ liên quan nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền cơ chế xác định giá bán điện gió, điện mặt trời phù hợp với thị trường. cơ chế, cạnh tranh bình đẳng và bảo vệ giá thị trường. đảm bảo giá mua bán điện hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật về điện lực, pháp luật về giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan; nghiên cứu ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan đề xuất phương án kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở các cấp, các ngành. , theo hướng: cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo không tăng tổng biên chế … /.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.