Đến năm 2025, các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn sẽ được tiêu chuẩn hóa

Rate this post

Du khách tham quan, trải nghiệm du lịch đồi chè tại thôn Hòa An, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn / TTXVN.

Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất một điểm du lịch nông thôn

Theo đó, phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp. từ nông nghiệp đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn mới.

Phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững, bao trùm, đa giá trị, phù hợp với nhu cầu thị trường trên cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, hoạt động nông nghiệp và môi trường sinh thái đặc trưng của vùng, gắn với chuyển đổi kỹ thuật số và đổi mới và sáng tạo.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng; thúc đẩy sự tham gia tích cực, chủ động của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác vào phát triển kinh tế du lịch nông thôn thông qua các hình thức liên kết chuỗi giá trị du lịch hiệu quả.

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa, môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn hướng tới hội nhập đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.

Phấn đấu đến năm 2025, phát triển và chuẩn hóa các điểm, sản phẩm du lịch nông thôn; phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất một điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế nông nghiệp, văn hóa, làng nghề, môi trường sinh thái của địa phương; 50% cơ sở dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch.

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận số hóa, kết nối trên các trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số.

Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn áp dụng giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch.

Phấn đấu mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng về du lịch xây dựng được ít nhất một mô hình chuỗi liên kết nông nghiệp, du lịch nông thôn đặc thù.

Ít nhất 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó có ít nhất 50% lao động nữ; mỗi điểm du lịch có ít nhất một nhân viên thông thạo ngoại ngữ.

Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về các điểm du lịch nông thôn trên toàn quốc.

Tổ chức thực hiện

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành; rà soát kỹ nội dung, nhiệm vụ của Chương trình, bảo đảm không trùng lắp, trùng lặp với nội dung, nhiệm vụ của Chương trình chuyên đề và các chương trình, dự án khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ mạng lưới điểm du lịch nông thôn và triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách liên quan đến phát triển du lịch nông thôn.

Xây dựng các sản phẩm nông nghiệp, mô hình phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với phát triển du lịch. Xây dựng các văn bản hướng dẫn phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho người dân về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; Tuyên truyền, quảng bá du lịch nông thôn thông qua các chương trình kết nối sản phẩm nông nghiệp và Chương trình OCOP.

Tổng hợp, lựa chọn và phê duyệt danh sách các mô hình điểm thuộc chương trình để đề xuất hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình trong Kế hoạch ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Tài chính, Bộ. của Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế, định mức theo nội dung chương trình hỗ trợ tại Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. .

Theo dõi, giám sát, tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình; đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Chương trình nếu cần thiết; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, bổ sung nội dung phát triển du lịch nông thôn trong Quy hoạch tổng thể hệ thống du lịch quốc gia. giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch nông thôn; thu hút khách du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành đưa khách về nông thôn … theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn về du lịch nông thôn gắn với công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Triển khai chương trình điều tra, đánh giá thực trạng phát triển du lịch nông thôn, nguồn nhân lực du lịch nông thôn, chi tiêu của khách du lịch khu vực nông thôn.

Hướng dẫn các địa phương hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khai thác và phát triển du lịch nông thôn; hướng dẫn thực hiện kế hoạch bảo tồn, phục hồi và khai thác các hoạt động văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch nông thôn; hướng dẫn thực hiện việc công nhận khu, điểm du lịch nông thôn; công nhận các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch nông thôn đạt chuẩn để phục vụ du khách.

Lồng ghép, tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn trong và ngoài nước; triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, hợp tác quốc tế về phát triển du lịch nông thôn; tổ chức các chương trình khảo sát, kết nối các sản phẩm du lịch nông thôn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Căn cứ đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng hợp nhu cầu và dự kiến ​​bố trí vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình trong kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia. xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hàng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với Bộ Tài chính, trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng hợp nhu cầu, dự kiến ​​bố trí kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình trong kế hoạch kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu. . quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và hàng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình gắn với lĩnh vực phụ trách.

Các địa phương có điều kiện phát triển du lịch nông thôn xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch phát triển du lịch nông thôn phù hợp với định hướng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và các quy hoạch có liên quan; ưu tiên phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các điểm du lịch nông thôn trong đề án, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy các giá trị đặc sắc của từng vùng, địa phương. Thực hiện và bố trí vốn đối ứng từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và lồng ghép các nguồn vốn khác để hỗ trợ phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất du lịch. đối với các điểm du lịch nông thôn (theo đề án, chương trình, kế hoạch phát triển du lịch nông thôn đã được phê duyệt).

Đề xuất, phê duyệt và triển khai mô hình điểm theo chương trình hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; hỗ trợ kinh phí, phê duyệt và triển khai các mô hình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho lao động du lịch nông thôn; tăng cường quảng bá, giới thiệu các điểm du lịch nông thôn trên địa bàn.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo tình hình phát triển du lịch nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.