“Có được danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú đã khó, giữ được danh hiệu còn khó hơn”

Rate this post

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.