Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản

Rate this post

Theo đó, các cấp, ngành của Thành phố sẽ tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đất đai, quản lý khai thác khoáng sản; tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Đề cao trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của UBND Thành phố, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Hình minh họa. Nguồn: IT

Đồng thời, xây dựng lộ trình thực hiện cho từng nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch của UBND TP.

Phân công các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật trong quá trình thực hiện. Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm thanh tra, kiểm tra kết luận thanh tra trong việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công nông nghiệp trên địa bàn. Trong đó, tập trung xử lý các vi phạm về đất đai; quản lý đất công, đất nông nghiệp công ích.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai. Đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật. Rà soát, báo cáo hiện trạng sử dụng đất công nhận khoán vào sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, dịch vụ và sản xuất trên địa bàn thành phố.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã hàng năm triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất công ích; quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp công ích theo quy định của pháp luật về đất đai.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.